اصول رفتار بین المللی


اصول رفتار بین المللی بخش ششم

اصول رفتار بین المللی
نگارنده: محمد علی معصومی

بخش ششم: اصول معمول جهت شركت در ميهماني‌ها
• الف: پاسخ به دعوت نامه‌ها
• ب: معرفي خود به ميزبان و آشنایی با ساير ميهمانان
• پ: خداحافظي از ميزبان
• ت: لباس مناسب
• ث: اولويت دادن به ميهماني هاي روز ملي
الف: پاسخ به دعوت نامه‌ها
بسته به درجه رسميت ميهماني به موقع در خصوص شركت يا عدم شركت خود درميهماني مي‌بايست عكس‌العمل نشان داد و حضور يا عدم شركت خود را اطلاع داد.
در دعوت‌هايي كه به وسيله تلفن انجام مي‌شود، حداكثر ظرف ۴۸ ساعت مي‌بايست پاسخ داد.
چنان چه به يك دعوت پاسخ مثبت داده شد، حتماً مي‌بايست در آن ميهماني شركت نمود.
عدم پاسخ به دعوت تا حدي كه باعث اسفسار مجدد ميزبان شود دور از نزاكت است.
ب: معرفي خود به ميزبان و آشنایی با ساير ميهمانان
به هنگام ورود و يا در فرصت مقتضي مي‌بايست خود را به ميزبان معرفي و از دعوت وي تشكر نمود.
در طول ميهماني نيز با ساير ميهمانان آشنا شد و با آنان كارت ويزيت مبادله نمود.
شايسته است در محدوده زماني تعيين شده در كارت دعوت، به ميهماني وارد و يا ميهماني را ترك نمود.
پ: خداحافظي از ميزبان
در پايان ميهماني مي بايست از ميزبان و همسر وي خداحافظي و تشكر نمود و از موفقيت ميهماني صحبت به ميان آورد.
ت: لباس مناسب
خوب است متناسب با ميهمانی و فصل، لباس مناسب پوشيد.
چنانچه در كارت دعوت نوع لباس تعيين شده است، گزينه لباس رسمي را مي بايست رعايت نمود.
در صورت تعدد ميهماني‌ها، حضور در ميهماني روز ملي را مي‌بايست در اولويت قرار داد.
ث: اولويت دادن به ميهماني هاي روز ملي
در فرصت مقتضي مي بايست روز ملي را به ميزبان و همسر وي تبريك گفت.
در ميهماني هاي روز ملي چنانچه امكان شركت در ميهماني براي ما وجود ندارد بوسيله نامه مي بايست از عدم حضور خود عذرخواهي نمود.

دیدگاه خود را بنویسید