اصول نقره ای تشریفات

اصول نقره ای تشریفات

احمد يحيايي ايله اي

این مطلب با عنوان “اصول نقره ای تشریفات” درباره اصول کاربردی و عملی تشریفات نگارش شده است اصولی که اجرای مطلوب امور تشریفات به آنها الزام دارد.

این اصول عبارتند از:

ایمنی: ایمنی جانی و روانی میهمانان مهمترین اهمیت را در بین اصول نقره ای تشریفات دارد که بایستی در تمامی مراحل تشریفات (استقبال، حمل و نقل، پذیرایی، اسکان و بدرقه) توسط میزبان رعایت شود.

زمان بندی: تدوین یک برنامه اجرایی که تمامی مراحل تشریفات را قدم به قدم و لحظه به لحظه مشخص کرده است اجرای تشریفات را آسان می کند. تقسیم وظایف کارکنان نیز جزو همین اصل و از الزامات زمان بندی است.

مخاطب محوری: توجه به سلایق و علایق میهمانان در تمامی مراحل تشریفات و بخصوص در مراحل اسکان و پذیرایی اهمیت دارد و رعایت آن توسط میزبانان جزو اصول کاربردی تشریفات است.

تواضع میزبان: میزبانان همواره بایستی با تواضع با میهمانان برخورد کنند و این صفت اخلاقی برای تمامی میهمانان بایستی رعایت شود و بین آنان نبایستی تبعیض قایل شد.

تقدم میهمان بر میزبان: در تمامی مراحل پنج گانه تشریفات میهمانان بر میزبانان مقدم هستند.

اطلاع رسانی دقیق: اطلاع رسانی به میهمانان درباره اقداماتی که مد نظر میزبان است می تواند به میهمانان آرامش بیشتری بدهد و همچنین از این طریق می توان سلایق و علایق آنان را شناسایی کرد.

مستندسازی (یادداشت برداری): نگارش نکات و نقاط قوت و ضعف اقدامات تشریفاتی ما را برای اجرای شایسته چنین فعالیتهایی در آینده بیشتر از هر چیزی کمک می کند.

دیدگاه خود را بنویسید