اصول و فنون روابط عمومی در هتلداری

اصول و فنون روابط عمومی در هتلداری
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: اصول روابط عمومی در هتلداری
ü مهارتهای روابط عمومی
ü مهارتهای مشتری مداری
ب: فنون روابط عمومی در هتلداری
ü امور نظرسنجی
ü امور انتشارات و تبلیغات
ü امور رسانه ای و سایت هتل
ü امور همایش ها و نمایشگاهها

دیدگاه خود را بنویسید