اولين سمينار ملي مديريت تشريفات برگزار شد

اولين سمينار ملي مديريت تشريفات برگزار شد

اولين سمينار ملي مديريت تشريفات با سخنراني دكتر احمد يحيايي ايله اي و  با حضور 150 نفر از مديران و كارشناسان روابط عمومي و ساير بخش هاي سازمانها در معاونت پژوهش وزارت امور خارجه برگزار شد.

يحيايي ايله اي در اين سمينار در ارتباط با اصول و آداب تشريفات ديپلماتيك، اصول جهاني تشريفات و مديريت مراسم سخنراني كرد.

دیدگاه خود را بنویسید