استانداردسازی روابط عمومی

طراحی استانداردهای تخصصی روابط عمومی

تدوین برنامه استراتژیک روابط عمومی

تدوین استراتژیهای ارتباطی سازمان

تدوین برنامه سالانه روابط عمومی

تدوین برنامه مدیریت ارتباطات بحران

طراحی استانداردهای تخصصی روابط عمومی

بازنگری ساختار و شرح وظایف روابط عمومی

تدوین آیین نامه های اجرایی فعالیتهای کلیدی روابط عمومی

دیدگاه خود را بنویسید