آموزش روابط عمومی

تحقیقات

دکتر یحیایی ایله ای به همراه گروهی از بهترین متخصصان علوم ارتباطات، جامعه شناسی و منابع انسانی در زمینه های زیر به مطالعات فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی اقدام کرده اند. ادارات روابط عمومی می توانند از خدمات پژوهشی زیر با کیفیت بالا بهره مند شوند.

ایمیل: ahmadyahyaee@yahoo.com |موبایل:۰۹۱۲۲۳۴۱۳۸۶

تدوین گزارش روابط عمومی

تدوین گزارش جامع عملکرد سازمان

تدوین گزارش عملکرد روابط عمومی

تدوین گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت

ارزیابی عملکرد روابط عمومی

ارزیابی مقایسه ای عملکرد کارکنان طی چند سال اخیر

ارزشیابی عملکرد کارکنان روابط عمومی بر مبنای مدل شایستگی

ارزیابی عملکرد روابط عمومی تابعه

ارزیابی علمی جشنواره روابط عمومی

اجرای نظرسنجی علمی روابط عمومی

اجرای نظرسنجی از مدیران و کارکنان درباره فعالیتهای کلیدی روابط عمومی

اجرای نظرسنجی از کارکنان درباره فعالیتهای کلیدی سازمان

اجرای نظرسنجی از مشتریان درباره فعالیتهای کلیدی سازمان

اجرای نظرسنجی از ذی نفعان (جامعه)

سنجش انتظارات مدیران، کارکنان و خانواده کارکنان از روابط عمومی

سنجش انتظارات کارکنان و خانواده کارکنان از سازمان

تحلیل محتوای پیامهای روابط عمومی

تحلیل محتوای بریده جراید

تحلیل محتوای سخنرانی های مدیرعامل و مدیران ارشد سازمان

تحلیل محتوای پیشنهادات و انتقادات کارکنان

تحلیل محتوای پیشنهادات و انتقادات مشتریان و ارباب رجوع

تحلیل محتوای فیلمها و عکسهای سازمان

تحلیل محتوای وب سایت سازمان

استانداردسازی روابط عمومی

طراحی استانداردهای تخصصی روابط عمومی

تدوین برنامه استراتژیک روابط عمومی

تدوین استراتژیهای ارتباطی سازمان

تدوین برنامه سالانه روابط عمومی

تدوین برنامه مدیریت ارتباطات بحران

طراحی استانداردهای تخصصی روابط عمومی

بازنگری ساختار و شرح وظایف روابط عمومی

تدوین آیین نامه های اجرایی فعالیتهای کلیدی روابط عمومی

آسیب شناسی ارتباطات

آسیب شناسی روابط عمومی سازمان

آسیب شناسی ارتباطات درون سازمانی

آسیب شناسی فعالیتهای فرهنگی روابط عمومی

آسیب شناسی مهارتهای ارتباطی کارکنان سازمان

آسیب شناسی فعالیتهای تشریفاتی سازمان

آسیب شناسی فعالیتهای تبلیغاتی سازمان

آسیب شناسی فعالیتهای رسانه ای سازمان

آسیب شناسی فعالیتهای سایت سازمان