تشریفات سخنرانی در همایش ها


تشریفات سخنرانی در همایش ها

تشریفات سخنرانی در همایش ها

این نکات ارزشمند از دید احترام و اکرام شماسخنرانان نگاشته شده است و مراسم مختلف اقتضای خود را ایجاب می نماید. این نکاتتنها به شما یادآوری می نماید شما به عنوان یک سخنران در مراسم رسمی در دید همههستید و نه تنها مخاطبان به سخنرانی شما گوش می دهند بلکه آداب معاشرت و تشریفاتشما را زیر نظر دارند. ما برآنیم تا این نکات را هم در کنار فنون سخنوری در اختیارشما قرار دهیم تا ضمانت ما در ارتقای سخنوری استوارتر باشد.
شخصیت شما برند تجاری شماست. اگر شما دریایعلم باشید مخاطبان تنها مجال درک قطره ای از علم شما را دارند ولی طریقه سخنوری شماهمراه با آداب معاشرت شما نشان از فرزانگی شماست .
۱) روی دو پای خود تکیه دهید:
هنگام پخش سرود ملی روی دو پای خود بایستید و دستانخود را چهار انگشت بر روی خط دوخت شلوار خود با جهت گیری شصت خود به سمت جلو قراردهید.سر و گردن خود را بالا نگه دارید و نگاهتان را مستقیم به جلو نگه دارید. ازگذاشتن دست خود روی قلب خود خود داری نمایید .
۲) شروع برنامه را جدیبگیرید:
هرگز در زمانی که قاری یا مجری در حال اجرا هستندصحبت نکنید.صحبت نمودن شما باعث حواس پرتی شنونده خواهد شد و شما را دون شان شخصیتخویش فرض می نماید.از طرفی یادتان باشد قاری و مجری مراسم با تمرین زیاد سعی دارنددر فرصت کمی که دارند حداکثر اثرگذاری را روی مخاطبان داشته باشند این فرصت طلاییرا از آنها نگیرید .
۳) جای مناسب شان خود بنشینید:
همیشه مناسب با شان خود و مجلس در مکانی بنشینید کهبا حضور دیگر میهمانان مجبور به ترک صندلی خود نشوید.اگر سخنران همان قسمت ازبرنامه هستید ؛ ردیف جلو و کمی دورتر از مرکز بهترین مکان است.یادتان باشد همیشهافرادی هستند که به همراه مقامات وارد مراسم می شوند و در صورتی که مستقیم و محکمروبروی صندلی خود نایستید بدشان نمی آید تا جای شما را اشغال نمایند.پس محکم واستوار در برابر صندلی خود بایستید و به آنها خوش آمد بگویید.
۴) زمان مناسبدر جلسه سخنرانی حاضر شوید:
زمانی در مجلس حاضر شوید که دیگران مجبور به ایستادنتمام قد در مقابل شما نشوند و اگر این موضوع اتفاق افتاد از روبوسی در هنگامسخنرانی دیگران و در انظار مخاطبان خود داری نمایید.
۵) احترام را با احترامانجام دهید:
از طرف مقابل ،نیم خیز شدن شما تنها انتقال پیامی استکه شما احترامی برای تازه وارد قائل نیستید پس به خودتان زحمت ندهید و محکم سرجایتان بنشینید تا نظم مجلس برقرار باشد.سر تکان دادن از راه دور برای تازه واردانبرای ادای احترام ، خارج از وصف آیین نگارش مطالب این سایت است .صحبت کردندر مورد تازه واردان یا با آرنج به پهلوی کناردستی زدن، نشانی از عدم آگاهی نسبتبه آداب تشریفات همایش است .
۶) سخنرانی همکاران را گوش دهید:
همیشه قبل از سخنرانی خود در سالن همایش حضور داشتهباشید و به سخنرانی سخنران قبل از خود گوش دهید.بعضی از همکاران بر این باورند کهسخنران نباید قبل از سخنرانی دیده شود.این شیوه شاید برای سخنرانانی که تنها سخنرانسمینار هستند جالب باشد ولی با فرهنگ و شیوه مراسم در ایران مطابقت ندارد و بندهپیشنهاد نمی دهم.
۷) بعد از سخنرانی در فضا بمانید:
سخنرانانی که بعد از اتمام سخنرانی خود فضای مراسم رابلافاصله ترک می کنند از دید مخاطبان انسان های مغرور و بدون اتیکت شناخته می شوند.مهم نیست رتبه علمی شما چیست چون رتبه شما از مجموع رتبه مخاطبان کمتر است.
۸) موقعیت طلب نباشید:
سخنرانان دیگر و مقامات مدعو هم مانند شما به تنفس واستراحت نیاز دارند.موقع تنفس یاد بگیرید برای سخنرانان فضای آرامش و تجدید قواایجاد نمایید. این موضوع نباید مانع از گسترش ارتباطات موثر قلمداد شود.
۹) به زمان همکاران و عوامل اجرایی ارزش قائل شوید:
هیچ گاه بیشتر از زمان خودسخنرانی نکنید. این از اولین علائم نقض حقوق مدرن محسوب می شود. یادتان باشد سخنرانیاضافی شما علاوه بر ناخشنودی مخاطبان، باعث به هم ریختن برنامه های عوامل اجرایی ودیگر سخنرانان خواهد شد.
در مواقع پرسش و پاسخ در هنگام سخنرانی لازم نیست همهپرسش ها را جواب بدهید و گاهی لازم است با دادن آدرس منبع و یا قول دادن به مخاطبانبرای دادن پاسخ علمی در سایت خود و یا ارسال جواب به ایمیل علاقه مندان علاوه بررعایت و مدیریت زمان مخاطبان ، ارتباطات خود را گسترش دهید.
یادمان باشد دریک همایش ۱۰۰۰ نفری یک دقیقه اضافی یعنی هدر دادن ۱۰۰۰ دقیقه ارزشمند .
۱۰)بر روی نام همکاران کلید نکنید:
شپش اگر در سخنرانی خود خواستید از سخنران قبلیمطلبی را تایید یا رد نمایید ؛ تنها یک بار نام ایشان را ببرید و از نام بردن مکررایشان خود داری نمایید.نام بردن از اساتید فن همیشه قابل تقدیر و نشان حق شناسیشماست.
خیلی از سخنرانان بعد از اجرای سخنرانی دچار نوعی غرور می شوند و ازارتباط با دیگران غافل می شوند.این سخنرانی ها خیلی زود فراموش می شوند ولی ارتباطخوب شما با مخاطبان ماندگار خواهد ماند. مخصوصا ارتباط موثر با استادان و پیشکسوتانحاضر و ادای احترام به آنها به عنوان شخصی با آداب معاشرت بالا تلقی می گردد.درجواب تمجید و تعریف استادان خاضعانه ادای احترام نمایید.
۱۱)نظام آراسته باشید:
نظام آراستگی شما در همه ی احوال نشان شخصیت شماست ودر همایش ها نمود بیشتری دارد. حضور در همایش ها باید به عنوان مراسم رسمی و دولتیتلقی گردد و از پوشش غیر رسمی و غیر اداری برحذر بود.از در دست داشتن دسته کلید، تلفن همراه و یا تسبیح جدا خود داری نمایید.در مراسم رسمی که با حضور مقاماتعالی نظام برگزار می شود کسانی در حال تسبیح خوانی دیده می شوند که جای تامل بسیاردارد. برداشت من این است آنها در حال تسبیح هستند و سخنرانی مقام اول کشور را گوشنمی دهند و این صحیح نیست. حالت دوم این است که آنها در حال بازی کردن با تسبیحهستند که این عذر بد تر از گناه تلقی می گردد.
۱۲٫ همیشه شان مجلس رادر نظر داشته باشید:
گاهی شاید مخاطبان به لطیفه های شما بخندند ولی ایننباید شما را به اشتباه بیندازد تا بی محابا هر حرفی را بزنید. خنداندن مخاطبانهمیشه نشان موفقیت شما نیست .هدف مراسم را در نظر داشته باشید و در مسیر هدف بهایراد سخنرانی و یا خنداندن مخاطبان اقدام نمایید. در مراسمی که همین اواخر حضورداشتم سخنران مدعوی از سیگار کشیدن خود در توالت سخن گفت. همه خندیدند ولی آثارسخنرانی او بازتاب خوبی در نظر مخاطب به عنوان یک سخنران انگیزشی نداشت. به نظر منسخنان این سخنران تداعی کننده ۷۰۰ مدل توالت شد و رشته افکار را از هم گسست.
هر اندازه جهانشمول و عالمانه سخن بگویید گاهی اوقات یک کلمه تمام وجهه و لایه های درونی شما رانشان می دهد و در انظار مخاطبان به عنوان یک فرد متفاوت جلوه می نمایید. این کلماتاکثرا منفی ،مبتذل و یا عامیانه هستند.لسان الغیب در دیوان ارزشمند حافظ یک کلمهرکیک نمی آورد .به طور مثال کلمه ” خ ر” در دیوان وی دیده نمی شود و هر چه استمضامین دقیق و نکته های ظریف عرفانی است و این باعث شده است تا دیوان حافظ مسحورقلب ها بشود.
www.iranmojri.com

دیدگاه خود را بنویسید