دوره آموزشي ارتباطات مثبت

دوره آموزشي ارتباطات مثبت
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

اصول ارتباطات اثربخش
مثبت انديشي چيست؟
چراهاي مثبت انديشي
قانون طلايي ارتباطات اثربخش
من مثبت ، من منفي
همنشين مثبت ، همنشين منفي
محيط مثبت ، محيط منفي
رسانه مثبت ، رسانه منفي
چگونه مثبت ببينيم؟
چگونه مثبت بگوييم؟
تمرينات مثبت انديشي براي محيط كار
تمرينات مثبت انديشي در خانواده

دیدگاه خود را بنویسید