دوره آموزشي اصول سرپرستي و مهارتهاي ارتباطي

دوره آموزشي اصول سرپرستي و مهارتهاي ارتباطي
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: مقدمات
تعريف سرپرستي
سه اصل سرپرستي (يكي از همه / مهمتر از يكي / بيشتر از يكي)
وظایف و نقش هاي مدیران اجرايي

ب: مراحل مديريت فعاليتها (برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي)
تصمیم گیری بر مبنای اطلاع يابي و يادداشت برداري (حل مسئله)
مراحل اجرايي اقدامات
ارزيابي بر مبناي مشاهدات

ج: مهارتهاي سرپرستي
اختيار و اخلاق (تصميم گيري)
نظم و انضباط (كنترل)
كار گروهي (سازماندهي)
سختكوشي (الگوسازي)
مثبت نگري (ارتباطات)
خلاقيت (انگيزش)
معلمي (آموزش)
د: مهارتهای ارتباطی مدیران اجرایی

دیدگاه خود را بنویسید