دوره آموزشي رويكردهاي نوين روابط عمومي

دوره آموزشي رويكردهاي نوين روابط عمومي
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: رویکرد تجاری
– چرا مشتری مداری؟
– روابط عمومي سودمند است؟
– برون سپاري در روابط عمومي
– مسئولیت اجتماعی

ب: رویکرد مسئولیت اجتماعی
– چیستی و چرایی مسئولیت اجتماعی
– حوزه های مسئولیت اجتماعی
– نمونه های مسئولیت پذیری اجتماعی

ج: رویکرد بحران زدایی
– مديريت بحران
– مديريت دغدغه ها
– مديريت اخبار در شرايط بحران

د: رویکرد ارتباطات الکترونیکی
– روابط عمومي: سيستم اطلاع مدار
– مديريت وب سايت
– اينترنت؛ موثرترين ابزار اطلاع رساني

ه: رویکرد مدیریت کیفی
– تحقيق و تحليل
– استراتژي و برنامه ريزي
– ارتباطات در عمل
– اثربخشي و ارزيابي

دیدگاه خود را بنویسید