دوره آموزشي مديريت نوين روابط عمومي

دوره آموزشي مديريت نوين روابط عمومي
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)
(دو روزه)

الف: روابط عمومي و توسعه سازماني
روابط عمومي چه چيزي هست و چه چيزي نيست؟
روابط عمومي متولي توسعه روابط افقي در سازمان
رهبران رسمي و رهبران غير رسمي در سازمان
روابط عمومي؛ مشاور اول مديريت ارشد سازمان
روابط عمومي و تحليل شرايط محيطي
روابط عمومي و راهبردهاي مديريت اطلاعات در شرايط بحراني
روابط عمومي دستگاه تصميم سازي سازمان
مديريت ارتباطات: روابط عمومي فراتر از تبليغات

ب: وظايف روابط عمومي
وظايف سنتي و مدرن روابط عمومي
پنج قانون طلايي تبليغات
چگونه يك مراسم باشكوه برگزار كنيم؟
قوانين خبررساني و مصاحبه با رسانه ها

ج: روابط عمومي و مديريت
ويژگيهاي مديريت سنتي روابط عمومي
ويژگيهاي مديريت علمي روابط عمومي
شاخص هاي شايستگي مديريت روابط عمومي
وظايف مديران روابط عمومي

د: مديريت كيفي روابط عمومي
نيازسنجي بر مبني سيستمهاي اطلاع مدار
برنامه ريزي مقدمه كارآمدي روابط عمومي
برنامه ريزي كاربردي و برنامه ريزي راهبردي
ارزيابي بر مبناي ۳۶۰ درجه
چگونه اثربخشي روابط عمومي را نشان دهيم؟

ه: رويكردهاي نوين روابط عمومي
رويكرد روابط عمومي الكترونيكي
رويكرد بحران زدايي روابط عمومي
رويكرد تجاري سازي روابط عمومي
رويكرد مبتني بر مشتري محوري

دیدگاه خود را بنویسید