دوره آموزشي مهارتهاي روابط عمومي حرفه ای

دوره آموزشي مهارتهاي روابط عمومي حرفه ای
استاد: احمد يحيايي ايله اي (دكتراي ارتباطات)

(دو روز كامل)

چستی روابط عمومی حرفه ای
وظایف روابط عمومی حرفه ای
مهارتهای روابط عمومی حرفه ای
نظرسنجی آنلاین
ارزیابی ۳۶۰ درجه روابط عمومی
روابط رسانه اي
مدیریت رویدادهای اجتماعی
مدیریت اخبار بحران
روابط عمومی در هزاره سوم

دیدگاه خود را بنویسید