دوره آموزشی ارتباطات اثربخش

دوره آموزشی ارتباطات اثربخش
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

ارتباطات و انواع ارتباطات
نقش عناصر پنجگانه ارتباطي در بهبود ارتباطات (فرستنده، كانال، پيام، گيرنده و پارازيت).
ارتباطات انساني (ارتباطات كلامي و غير كلامي)
مهارتهای چهارگانه ارتباط کلامی
(مهارتهای نفوذ بر ديگران)
– نكات مهم در اولين برخورد
– نكات مهم در ابتدا و انتهاي كلام
– نكات كليدي ارتباطات كوتاه مدت
عمده ترين فعاليتهاي فيزيكي ارتباط غير كلامي
( ۱۲عامل موثر بر قضاوت ديگران درباره ما )
شناسايي و حذف موانع ارتباطي
راههاي گسترش ارتباطات

پرسش و پاسخ

دیدگاه خود را بنویسید