دوره آموزشی ارتباطات سازماني (ویژه مدیران)

دوره آموزشی ارتباطات سازماني (ویژه مدیران)
استاد: احمد يحيايي ايله اي (دکترای ارتباطات)

اطلاعات ضرورت تصميم گيري و برنامه ريزي
نقش عناصر پنجگانه ارتباطي در بهبود ارتباطات سازمانی
تکنیکهای ارتباطات سازماني (ارتباط درون سازمانی و ارتباط برون سازمانی(
– ارتباطات رسمي و غير رسمي
– رهبران رسمي (صاحب منصب) و غير رسمي (صاحب نظر(
– نقش ارتباطات در سطوح مدیریت (رييس ، مدير و رهبر(
کاربرد ارتباطات در جلسات
مدیریت ارتباطات سازمانی

این کارگاه ویژه مدیران سازمانهاست و کار عملی آن، تعیین شرایط ارتباطی شرکت کننده گان (تست ارتباطات) است.

دیدگاه خود را بنویسید