دوره آموزشی ارتباطات سازماني (ویژه کارکنان)

دوره آموزشی ارتباطات سازماني (ویژه کارکنان)
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

روز اول : صبح
عملی: تست ارتباطات
ارتباطات علم زندگی است
مهارتهاي ارتباطات انساني
قوانین طلایی ارتباطات انسانی
مهارتهای چهارگانه ارتباط کلامی ( مهارتهای نفوذ بر ديگران)
– نكات مهم در ابتداي كلام
– نكات مهم در انتهاي كلام

روز اول : عصر
عملی : تست شنیدن اثربخش
عمده ترين فعاليتهای فيزيکی غير کلامی (عوامل موثر بر قضاوت ديگران در باره ما)
– نكات مهم در اولين برخورد
– نكات مهم در آخرين برخورد
مهارتهای ارتباطات درون سازماني
– مديران با مديران
– مديران با كاركنان
– كاركنان با كاركنان

روز دوم : صبح
عملی : تست مشتری مداری
مهارتهای ارتباطات برون سازماني
سازمان، مدیران و کارکنان مشتری مدار
قانون طلایی مشتری مداری
اصول طلایی مشتری مداری (اصول دهگانه)

روز دوم : عصر
عملی : شناسایی عوامل و موانع رضایتمندی مشتریان
پانزده اصل جذب مشتريان
پانزده اصل ارتباط با مشتريان
پانزده اصل حفظ مشتريان
پانزده اصل رضايتمندی مشتريان
– اين كارگاه براي مديران و كارشناسان سازمانها طراحی شده است.

دیدگاه خود را بنویسید