دوره آموزشی ارتباطات و مشتری مداری (ویژه پرستاران)

دوره آموزشی ارتباطات و مشتری مداری (ویژه پرستاران)
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: ارتباطات
اشتباهات بزرگ در ارتباطات اجتماعی
ارتباط سالم چیست؟
رابطه ارتباطات سالم و کاهش اشتباهات
آثار ارتباطات مثبت بر سلامتی
راههای برقراری ارتباط سالم با بیمار و همراهان
آثار مثبت ارتباطات بر سلامت بیماران
آثار مثبت ارتباطات بر سلامت پرستاران
کلام سالم و گفتگوی بهبود بخش
هنر گوش کردن به صدای بیماران و همراهان

ب: مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع
انواع ارباب رجوع از نظر رفتاری
ویژگیهایی سلامتی روحی
هنر همدردی و همدلی
شناخت و توجه به ویژگیهای بیمار
عمده ترین انتظارات همراهان بیمار
مزایای مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع
قانون طلایی مشتری مداری
اصول کاربردی مشتری مداری
راهکار طلایی تعامل با بیماران و همراهان ناسازگار

دیدگاه خود را بنویسید