دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات (ويژه مديران)

دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات (ويژه مديران)

استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: ارتباطات و تشریفات

تشریفات و ارتباطات غیرکلامی  (Body Language)

اشتباهات کلامی در تشریفات

حریم های شخصی در تشریفات

آداب شرکت در میهمانی های رسمی

آداب لباس پوشیدن

آداب سخنرانی

نکات مهم استقبال و بدرقه میهمانان

ب: آداب تشریفات

قانون طلایی تشریفات

اصول طلایی تشریفات

قوانين طلايي مدیریت جلسات

اشتباهات رايج در تشریفات

تمرینات رفتار تشریفاتی

دیدگاه خود را بنویسید