دوره آموزشی اصول و فنون روابط عمومی تجاری

دوره آموزشی اصول و فنون روابط عمومی تجاری
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

ظهور روابط عمومی تجاری
تفاوت روابط عمومی تجاری و روابط عمومی سیاسی
اصول کاربردی روابط عمومی تجاری
ساختار و ابزار روابط عمومی تجاری
مهندسی مجدد روابط عمومی تجاری
راهبردهای نوین مدیریت روابط عمومی تجاری

دیدگاه خود را بنویسید