دوره آموزشی اصول و فنون سخنوري (فن بیان)

دوره آموزشی اصول و فنون سخنوري (فن بیان)

استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

اهمیت فن بیان و سخنوری در کار و زندگی

مدیریت اعتماد به نفس

تمرینات افزایش اعتماد به نفس

الگوی کاربردی چیستی، چرایی و چگونگی سخنراني

الف: چیستی سخنرانی

سخنران کیست؟

انواع سخنرانی

مخاطب شناسی

ساختار سخنرانی

قانون طلایی سخنرانی

اصول کاربردی سخنوری

اخلاق در سخنرانی

ب: چرایی سخنرانی

اهداف سخنرانی

ج: چگونگی سخنرانی

انواع شنوندگان

هنر اقناع شنوندگان

الزامات سخنوري

کاربردهای زبان بدن در سخنرانی

کاربردهای لحن کلام در سخنرانی

تکنیکهای جذب مخاطبان

تکنیکهای مشارکت مخاطبان

مراحل اجرایی سخنراني

اقدامات قبل از سخنرانی

اقدامات حین سخنرانی

اقدامات بعد از سخنرانی

تمرینات سخنرانی

دیدگاه خود را بنویسید