دوره آموزشی اصول و فنون منشی گری

دوره آموزشی اصول و فنون منشی گری
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

چهار ساعت اول: ارتباطات مثبت
تعريف عملياتي ارتباطات
اصول طلایی ارتباطات اثربخش
چراهاي مثبت انديشي
الگوی اثربخشی ارتباطات چهره به چهره Face to Face
انواع ارتباطات كلامي و غيركلامي
۱۲ تکنیک ارتباطات غیر کلامی Body Language
اصول چهارگانه سخنوري
هنر انتقال پيام (تکنیکهای لحن کلام اثربخش)
روانشناسي شنوندگان
کار عملی: تست مهارتهای ارتباطی

چهار ساعت دوم: اصول مشتری مداری و تکرم ارباب رجوع
مشتری (ارباب رجوع) کیست؟
قانون طلایی مشتری مداری
ویژگیهای کارکنان مشتری مدار
اصول دهگانه مشتری مداری
انواع مشتریان سازمانها
اصول کار با مشتریان ناسازگار
اصول جذب، ارتباط، حفظ و نگهداری و رضایتمندی مشتریان
کار عملی: تست مهارتهای مشتری مداری

چهار ساعت سوم: مدیریت جلسات و تنظیم صورتجلسه
انواع جلسات
چک لیست اقدامات اجرایی جلسه: قبل، حین و بعد از جلسات
آداب جلسات رسمی
آداب ترتیب نشستن
آفات جلسات کارآمد
جعبه ابزار مدیریت زمان
تکنیکهای جمع بندی جلسات
اصول و قواعد تنظیم صورتجلسه
کار عملی: برگزاری جلسه و تنظیم صورتجلسه

چهار ساعت چهارم: ارتباطات تلفني (اطلاع رسانی و پاسخگویی تلفنی)
شنونده خوب کیست؟
تكنيكهاي شنيدن اثربخش
ارتباطات تلفنی
كاركردهاي مکالمات تلفني
شناخت ابعاد رواني و فرهنگي مخاطبان گمنام
لحن كلام (تن صدا، لهجه، استرس كلام، سرعت اداي كلام و …)
واژگان طلايي آغاز كلام (حسن مطلع)
واژگان طلايي پايان كلام (حسن ختام)
اشتباهات رايج در مكالمات تلفني
کار عملی: تست مهارت شنیدن

دیدگاه خود را بنویسید