دوره آموزشی اطلاع رسانی اثربخش

دوره آموزشی اطلاع رسانی اثربخش
استاد: احمد يحيايي ايله اي (دکترای ارتباطات)

عوامل محوری ارتباطات (رابطه ارتباطات و اطلاعات):
§ عوامل اثربخشی فرستنده
§ اشكالات اساسي-پيامهای ارسالی
§ موانع دريافتي گيرنده (مخاطب شناسي راهكار اصلي اطلاع رساني اثربخش)
§ پارازيت
اطلاعات ضرورت تصميم گيري و برنامه ريزي
مدلهاي جريان بين المللي اطلاعات
اصول و قوانین طلایی اطلاع رساني اثربخش
شناسایی اصول بررسی اثربخشی اطلاعات انتشار یافته در جهت اهداف سازمان
آشنایی با شایعات ناشی از عدم اطلاع رسانی به موقع

انواع پيام هاي ارسالي
§ الف: مكتوب، تصويري و شفاهي
§ ب: اصلي و فرعي
سيستم اطلاع مدار
§ اطلاع يابي
§ اطلاع شناسي ( تجزيه‌ و تحليل‌ اطلاعات)‌
§ اطلاع رساني
مهمترين شيوه هاي گردآوري اطلاعات
§ شيوه هاي سنتي
§ شيوه هاي مدرن
مهمترين ابزار و روشهاي ارسال اطلاعات
§ رسانه هاي سنتي
§ رسانه هاي مدرن
§ رسانه هاي فرامدرن
روشهاي اطلاع رساني رودررو: گردهمايي ها، نمايشگاهها، بازديدها و …
شبكه هاي اطلاع رساني (اينترنت مهمترين ابزار اطلاع رساني مدرن)
اطلاع رساني در شرايط بحران

دیدگاه خود را بنویسید