دوره آموزشی افکار عمومی و افکارسنجی

دوره آموزشی افکار عمومی و افکارسنجی
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: مديريت افكار عمومي
افكار عمومي چيست؟
افكار عمومي ركن پنجم دموكراسي
فريب افكار عمومي
عناصر مديريت افكار عمومي
عوامل شكل گيري افكار عمومي (دولتها، رسانه ها، رهبران افكار و …)
دولتها و افكار عمومي
سازمانها و افكار عمومي
نقش روابط عمومی در تنویر افکار عمومی
اطلاع رساني و پاسخگويي
كار عملی: سنجش ضريب تاثيرگذاري عناصر مختلف بر توليد افكار عمومي

ب: رسانه ها و افكار عمومي
رسانه ها و توليد فرهنگ
رسانه ها و افكار عمومي
رسانه ها در جايگاه افكار عمومي
نظريه هاي اثربخشي رسانه ها
افكار عمومي فعال و منفعل
افكار عمومي و اينترنت (وبلاگها و سايت ها و شبكه هاي اجتماعي)
كار عملي: بررسي آثار يك شبكه اجتماعي

ج: عمده ترين شيوه هاي افكارسنجي
مخاطب شناسي
اصول نظرسنجي
انواع نظرسنجي (تلفني، اينترنتي و …)
روشهاي گردآوري انتقادات و پيشنهادات
مصاحبه (شيوه هاي پرسشگري)
نظرخواهي
پرسشنامه (ويژگيهاي پرسشنامه، ويژگيهاي سئوالات پرسشنامه، انواع پرسشنامه)
تحليل محتوا (آشنايي با تحليل محتواي نوشته ها و گفته ها)
عمده ترين شيوه هاي سنجش رضايتمندي مشتريان
كار عملی: تمرين طراحي پرسشنامه

د: مديريت بحران ها و شايعات
شايعه
انواع شايعه
مديريت شايعه
بحران
انواع بحران
مديريت بحران
كار عملي: بررسي ابعاد مختلف يك شايعه

دیدگاه خود را بنویسید