دوره آموزشی تشریفات مدیران هتل

دوره آموزشی تشریفات مدیران هتل
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف : مقدمات
مهمانداري در اسلام و ايران
مهارتهاي رفتاري
اصول تشريفات
ب : تشريفات و ارتباطات
ارتباطات غيركلامي فرايند تشريفات
ج : مراحل تشريفات (فرایند پنجگانه)
ه : تشريفات در هتل
مهارتهای ارتباطی مدیران
مباحث کاربردی مدیریت هتل

دیدگاه خود را بنویسید