دوره آموزشی تشریفات ویژه رانندگان

دوره آموزشی تشریفات ویژه رانندگان 
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

روز اول: اصول تشریفات
اهميت ارتباطات در زندگي
۱۲عامل موثر بر قضاوتديگران درباره رفتار ما
اشتباهات مهم و بزرگ در ارتباط با ديگران
تشریفاتچیست؟
تفاوت های تشریفات و تجملات
تاثیرات زبان بدن در ارتباطات
قانونطلایی تشریفات
آداب شنيدن و گوش كردن اثربخش

روز دوم: فنون تشریفات
تشریفات در حمل و نقل
عناصر حمل و نقل درتشریفات
آداب رانندگي در تشريفات
نکات کلیدی رفتار راننده با میهمان
روشهایبرخورد راننده با همراهان میهمان
شیوه های انتخاب مسیر
تاثیرات امور فنی وبهداشت ماشین بر میهمانان
ویژگیها و وظایف راننده تشریفاتی

دیدگاه خود را بنویسید