دوره آموزشی تشریفات و مدیریت جلسات

دوره آموزشی تشریفات و مدیریت جلسات
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: ارتباطات و تشریفات
ارتباطات درون و برون سازمانی
ارتباطات انسانی (کلامی و غیر کلامی)
مثبت نگری و توسعه نگرش مثبت در سازمانها
فرآیند تشریفات و بازدید (استقبال، حمل ونقل،اسکان،پذیرایی و بدرقه)
تشریفات و ارتباطات غیرکلامی
نکات مهم استقبال از میهمانان
نکات مهم حمل و نقل میهمانان
نکات مهم پذیرایی از میهمانان
نکات مهم اسکان میهمانان
نکات مهم بدرقه میهمانان

ب: برنامه ریزی و مدیریت جلسات
جلسه چیست؟
انواع جلسه (تصمیم سازی و تصمیم گیری)
خودباوری: شاه کلید مدیریت جلسات
مراحل مدیریت جلسه :
برنامه ریزی جلسه
اجرای جلسه
ارزیابی جلسه (مستندسازی جلسه شامل: تهیه گزارش، ارسال گزارش به اعضا و …)
ج: کار عملی
برگزاری جلسه و تدوین صورتجلسات
تدوین استاندارد و دستور العمل برگزاری جلسات

دیدگاه خود را بنویسید