دوره آموزشی تکریم ارباب رجوع

دوره آموزشی تکریم ارباب رجوع
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: ارباب رجوع
ارباب رجوع کیست؟
تکریم ارباب رجوع چیست؟
طرح تکریم ارباب رجوع چیست؟
اصول تکریم ارباب رجوع

ب: اخلاق اداری
اخلاق و کرامت انسانی
منشور اخلاقی تکریم ارباب رجوع
اخلاق حرفه ای و اخلاق اداری

ج: سیستم ارتباطی و اطلاع رسانی
سیستم اطلاع رسانی؛ شاهراه حل مشکلات اریاب رجوع
طراحی سیستم ارتباطی تکریم ارباب رجوع

د: مهارتهای ارتباطی کارکنان
گفتن اثربخش
شنیدن اثربخش
ارتباطات غیرکلامی

ه: مدیریت شکایات ارباب رجوع
ارزش و اهمیت انتقادات و شکایات ارباب رجوع
ارزیابی و بکارگیری نظرات ارباب رجوع

دیدگاه خود را بنویسید