دوره آموزشی مدیریت ارتباطات رسانه ای

دوره آموزشی مدیریت ارتباطات رسانه ای
استاد: احمد يحيايي ايله اي (دکترای ارتباطات)

ارتباطات رسانه اي چيست؟
چهل راهكار ارتباط با رسانه ها
رسانه هاي شخصي
رسانه هاي گروهي
چند رسانه اي ها
تفاوت هاي رسانه ها در انتشار اخبار و اطلاعات
تعامل رسانه ها و روابط عمومي ها در شرايط بحراني
اينترنت ركن اول افكارعمومي
تكنيكهاي مصاحبه خبري با صدا تلويزيون و روزنامه ها

دیدگاه خود را بنویسید