دوره آموزشی مدیریت استراتژیک روابط عمومی

دوره آموزشی مدیریت استراتژیک روابط عمومی
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

تحقیقات استراتژیک
– آسیب شناسی
– نیازسنجی مخاطبان
– سنجش انتظارات
– تحلیل ارتباطات سازمانی
– آینده پژوهی
برنامه ریزی استراتژیک
– تفکر استراتژیک (ماموریت، چشم انداز، ارزشها و اهداف)
– تجزیه و تحلیل محیطی (SWOT)
– رویکردهای استراتژیک (گونه های اصلی استراتژی و زیراستراتژی ها)
ارتباطات استراتژیک
– راهبردهای رسانه ای
– راهبردهای تشریفات
– راهبردهای تبلیغات
– راهبردهای ارتباطات بحران
ارزیابی استراتژیک
– الگوی جامع کنترل و ارزیابی استراتژیک
– ارزیابی استراتژیک محتوایی
– ارزیابی استراتژیک فرایندی

دیدگاه خود را بنویسید