دوره آموزشی مدیریت تشریفات رستوران

دوره آموزشی مدیریت تشریفات رستوران
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

اصول طلایی تشریفات
اصول نقره ای تشریفات
تشریفات و رستوران داری
تشریفات محور مدیریت رستوران
انواع چیدمان و انواع پذیرایی
مدیریت مشتریان شاکی

دیدگاه خود را بنویسید