دوره آموزشی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در روابط عمومی

دوره آموزشی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در روابط عمومی
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)
(دو روزه)

الف: مفاهیم مدیریت استراتژیک
• تفکر استراتژیک
• اهداف استراتژیک
• برنامه ریزی استراتژیک
• کنترل استراتژیک

ب: اصطلاحات مدیریت استراتژیک
• رسالت يا ماموريت (Mission)
• چشم انداز (Vision)
• استراتژي ها (Strategies)
• فرصتها و تهديدهاي خارجي (External opportunities & threats)
• قوت هاو ضعف های داخلي (Internal strengths & weaknesses)
• اهداف بلند مدت (Long-term objectives)
• اهداف سالانه (Annual objectives)
• خط مشي ها/ سياست ها (Policies)
• ارزش ها (Values)

ج: فرآیند پنج مرحله ای مدیریت استراتژیک
• تعیین اهداف
• تجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجی
• تدوین استراتژی
• به کارگیری استراتژی
• کنترل استراتژی

د: برنامه ریزی استراتژیک
• برنامه ریزی استراتژیک در روابط عمومی
• تحلیل SWOT چیست؟ (SWOT Analysis)
• تحلیل نیازها، خواسته ها و آرزوها در روابط عمومي
• تدوين استاندارد برنامه سالانه روابط عمومي

دیدگاه خود را بنویسید