دوره آموزشی مدیریت گردهمایی ها و همایش ها

دوره آموزشی مدیریت گردهمایی ها و همایش ها
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

مدیریت تشريفات گردهمایی ها و همایش ها
اصول کاربردی تشریفات
اهداف و انواع گردهمایی و همایش ها
طراحی کمیته های اجرایی و علمی گردهمایی ها
ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیته های برگزاری گردهمایی
شرح وظایف کمیته های اجرایی و علمی گردهمایی ها و جشنواره ها
چیدمان یک برنامه یک افتتاحیه جذاب
برنامه های قبل از برگزاری گردهمایی و همایش
خبرسازی یا پیش خبر
مدیریت کنفرانس خبری
چک لیست های برگزاری گردهمایی
مدیریت مصاحبه های خبری در حین برگزاری گردهمایی
مدیریت کارگاههای آموزشی جنب گردهمایی
تفاوت های گردهمایی وجشنواره
اختتامیه چگونه برگزار کنیم؟
شیوه نامه تقدیر از برگزیدگان گردهمایی ها و جشنواره ها
مدیریت نمایشگاههای حاشیه ای
چک لیست کنفرانسخبری
چک لیست برنامه افتتاحیه
چک لیست جشن ها و جشنواره ها

دیدگاه خود را بنویسید