دوره آموزشی مدیریت گردهمایی ها و همایش ها

دوره آموزشی مدیریت گردهمایی ها و همایش ها

استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)


اصول کاربردی تشریفات

اهداف و انواع گردهمایی و همایش ها

طراحی کمیته های اجرایی و علمی گردهمایی ها

ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیته های برگزاری گردهمایی

شرح وظایف کمیته های اجرایی و علمی گردهمایی ها و جشنواره ها

چیدمان یک برنامه یک افتتاحیه جذاب

برنامه های قبل از برگزاری گردهمایی و همایش

خبرسازی یا پیش خبر

مدیریت کنفرانس خبری

چک لیست های برگزاری گردهمایی

مدیریت مصاحبه های خبری در حین برگزاری گردهمایی

مدیریت کارگاههای آموزشی جنب گردهمایی

تفاوت های گردهمایی و جشنواره

اختتامیه چگونه برگزار کنیم؟

شیوه نامه تقدیر از برگزیدگان گردهمایی ها و جشنواره ها

مدیریت نمایشگاههای حاشیه ای

چک لیست کنفرانس خبری

چک لیست برنامه افتتاحیه

چک لیست جشن ها و جشنواره ها

دیدگاه خود را بنویسید