دوره آموزشی مشتری مداری در هزاره سوم

دوره آموزشی مشتری مداری در هزاره سوم
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: قوانین طلایی مشتری مداری
بزرگترین اشتباهات مشتری مداری
مشتری مداری بر مبنای استاندارد
استاندارد های مشتری مداری
مشتری در جایگاه رئیس
مشتری در جایگاه رئیس
مشتری در جایگاه ارباب
استراتژیهای مشتری مداری

ب: رویکردهای نوین مشتری مداری
مشتری مداری بر مبنای وقاداری مشتری
مشتری مداری بر مبنای هدف گذاری
مشتری مداری بر مبنای اخلاق
مدل شناسایی انتظارات مشتریان
الگوی کاربردی مشتری مداری

دیدگاه خود را بنویسید