دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی مدیران

دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی مدیران
استاد: احمد يحيايي ايله اي (دکترای ارتباطات)

الف: ارتباطات سازماني
– عمودي
– افقي
– شبكه اي
رهبران رسمي و غير رسمي سازمان
كليد طلايي محبوبيت و مقبوليت سازماني

ب: ارتباطات انساني
اصول شش گانه ارتباطات اثربخش
– مثبت نگري
– احترام همه جانبه
– شنيدن اثربخش
– گفتن اثربخش
– نوشتن اثربخش
– ديدن اثربخش

دیدگاه خود را بنویسید