دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی کارکنان

دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی کارکنان
استاد: احمد يحيايي ايله اي (دکترای ارتباطات)

الف: اصول ارتباطات
آسب شناسی ارتباطات فردی
تعریف عملیاتی ارتباطات
قانون طلایی ارتباطات
قوانین کاربردی ارتباطات
مثث ارتباطات انسانی
کار عملی: تست مثبت نگری

ب: فنون ارتباطات
انواع ارتباطات انسانی
ارتباطات غیرکلامی
زبان بدن (body language)
زبان چهره
شنيدن اثربخش
گفتن اثربخش
شش تکنیک ارتباطات اثربخش
کار عملی: تست توانایی شنیدن

دیدگاه خود را بنویسید