دوره آموزشی مهارتهای غرفه داری در نمایشگاهها

دوره آموزشی مهارتهای غرفه داری در نمایشگاهها
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

غرفه داری چیست؟
بایدها و نبایدهای غرفه داری
وظایف غرفه داران
ویژگیها و شایستگی های حرفه ای غرفه داران
ü ویژگیهای مدیر غرفه
ü ویژگیهای کارشناس پاسخگویی (راهنمای بازدیدکنندگان)
ü ویژگیهای پوشش غرفه داران
ü اطلاعات غرفه داران (اطلاعات عمومی نمایشگاه، اطلاعات تخصصی غرفه)
اصول ارتباطات صمیمانه
اصول گوش کردن به بازدیدکنندگان
کلیدهای طلایی پاسخگویی حضوری (مثبت)
روشهای فعال کردن غرفه (مسابقه، هدایا و …)
مخاطب شناسی در نمایشگاه
قوانین طلایی مشتری مداری
مراحل اجرایی تشریفات نمایشگاه (از استقبال تا بدرقه)
روشهای ثبت نظرات بازدیدکنندگان
روشهای ارزیابی مدیریت غرفه

دیدگاه خود را بنویسید