دوره آموزشی مهارتهای غرفه داری در نمایشگاهها

دوره آموزشی مهارتهای غرفه داری در نمایشگاهها
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

غرفه داری چیست؟
بایدها و نبایدهای غرفه داری
وظایف غرفه داران
ویژگیها و شایستگی های حرفه ای غرفه داران
ü ویژگیهای مدیر غرفه
ü ویژگیهای کارشناس پاسخگویی (راهنمای بازدیدکنندگان)
ü ویژگیهای پوشش غرفه داران
ü اطلاعات غرفه داران (اطلاعات عمومی نمایشگاه، اطلاعات تخصصی غرفه)
اصول ارتباطات صمیمانه
اصول گوش کردن به بازدیدکنندگان
کلیدهای طلایی پاسخگویی حضوری (مثبت)
روشهای فعال کردن غرفه (مسابقه، هدایا و …)
مخاطب شناسی در نمایشگاه
قوانین طلایی مشتری مداری
مراحل اجرایی تشریفات نمایشگاه (از استقبال تا بدرقه)
روشهای ثبت نظرات بازدیدکنندگان
روشهای ارزیابی مدیریت غرفه

دوره آموزشی مهارتهای غرفه داری در نمایشگاهها
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

غرفه داری چیست؟
بایدها و نبایدهای غرفه داری
وظایف غرفه داران
ویژگیها و شایستگی های حرفه ای غرفه داران
ü ویژگیهای مدیر غرفه
ü ویژگیهای کارشناس پاسخگویی (راهنمای بازدیدکنندگان)
ü ویژگیهای پوشش غرفه داران
ü اطلاعات غرفه داران (اطلاعات عمومی نمایشگاه، اطلاعات تخصصی غرفه)
اصول ارتباطات صمیمانه
اصول گوش کردن به بازدیدکنندگان
کلیدهای طلایی پاسخگویی حضوری (مثبت)
روشهای فعال کردن غرفه (مسابقه، هدایا و …)
مخاطب شناسی در نمایشگاه
قوانین طلایی مشتری مداری
مراحل اجرایی تشریفات نمایشگاه (از استقبال تا بدرقه)
روشهای ثبت نظرات بازدیدکنندگان
روشهای ارزیابی مدیریت غرفه

دیدگاه خود را بنویسید