دوره آموزش پاسخگويي تلفني براي بانك اقتصاد نوين برگزار شد

دوره آموزش پاسخگويي تلفني براي بانك اقتصاد نوين برگزار شد

دوره آموزش پاسخگويي تلفني براي بيش از 40 نفر از كاركنان بخش پاسخگويي به تلفن بانك اقتصاد نوين در چهار روز برگزار شد.

دكتر يحيايي ايله اي در اين دوره آموزشي در ارتباط با ارتباطات تلفني اثربخش، اصول حاكم بر ارتباطات تلفني، اصول پاسخگويي و اصول و تكنيكهاي گفتگو با مشتريان ناراضي و عصباني سخنراني كرد.

دیدگاه خود را بنویسید