سمینار آموزشی روابط انسانی در هزاره سوم

سمینار آموزشی روابط انسانی در هزاره سوم
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: مفاهیم ارتباطات
تعریف مفهومی و عملیاتی ارتباطات
قوانین بین المللی ارتباطات
رهبران رسمی و رهبران غیررسمی
روابط افقی و عمودی

ب: قوانین و آداب ارتباطات
اصول کاربردی ارتباطات
دایره طلایی ارتباطات
زوایای آشکار ارتباطات (Body language)
شش تکنیک ارتباطی برای موفقیت

ج: قوانین و آداب گفتن و شنیدن
مهارت چگونه گفتن
قوانین سخنوری
مهارت چگونه شنیدن
مهارت انتقاد کردن و انتقاد شنیدن
آداب سازگاری با افراد ناسازگار
تست ظرفیت شنیدن

دیدگاه خود را بنویسید