روابط عمومی؛ سیستم اطلاع مدار

روابط عمومی؛ سیستم اطلاع مدار

احمد یحیایی ایله ای

عصر ارتباطات؛ عصر دولتهای مردم محور، سازمانهای مشتری محور و انسانهای ارتباط محور است.

عصری که نیاز سازمانها به روابط عمومی مدرن یک نیاز حیاتی است. نوعی از روابط عمومی که بر مبنای شاخص های علمی، توسعه ارتباطات همه جانبه با مردم و مشتریان را جدی می گیرد. نوعی از روابط عمومی که اطلاع رسانی را بر تبلیغات ترجیح می دهد زیرا توسعه و بهبود خدمات محتاج اطلاع رسانی دقیق و بهنگام است و این نوع اطلاع رسانی بایستی از مجرای صحیح خود یعنی روابط عمومی انجام پذیرد.

ما نیازمند نوعی از روابط عمومی هستیم که به تخصص و تکنولوژی مجهز است تا بتواند هزینه های دسترسی مردم به خدمات را کاهش دهد و امکان حضور نظرات و پیشنهادات مردم را بطور مستقیم در پروژه های سازمان میسر سازد و سرعت اطلاع رسانی و پاسخگویی در عرصه خدمات رسانی به مردم را افزایش دهد.

مسئولیت روابط عمومی در دنیای مدرن این است که مردم بطور شفاف و سریع امکان دسترسی به مجموعه اطلاعات و خدمات سازمان را داشته باشند و بطور کلی اطلاع رسانی، مهمترین وظیفه روابط عمومی مدرن است.

از طرفی بخشی از مسئولیت پاسخگویی سازمانها نیز از طریق روابط عمومی اطلاع مدار امکان پذیر است سیستمی که به تجهیزات مدرن ارتباطات و بطور خاص به اینترنت بایستی مجهز گردد.
زیرا چنین سیستمی می تواند عامل اصلی و محوری کاهش رفت و آمد مردم به سازمانها، کاهش زمان دسترسی مردم به خدمات، کاهش هزینه های مردم ، کاهش ترافیک شهری و بالطبع آن کاهش انواع آلودگی، کاهش استرس شهروندان، کاهش هزینه های جاری و عمرانی سازمانها و افزایش سطوح مشورت و مشارکت مردم و مشتریان در فعالیتهای سازمان شود.

دیدگاه خود را بنویسید