روابط عمومی اسلامی : ارتباط + اخلاق

روابط عمومی اسلامی : ارتباط + اخلاق

(هر فرهنگی نیاز به روابط عمومی ویژه خود دارد)

احمد یحیایی ایله ای

اگر بخواهیم روابط عمومی را با شرایط زمانی و مکانی (که البته شرایط دیگری همچون ویژگیهای قومی، مذهبی ، دینی و… را دربرمی گیرند) تطبیق دهیم بایستی از ابعاد علمی و اخلاقی به بررسی آن بپردازیم .

روابط عمومی درحوزه علم نقطه اشتراک همه روابط عمومی هاست زیرا محورحوزه علمی روابط عمومی “ارتباطات” است و اصول علمی ارتباطات جهانی است. این اصول علمی تایید می کند که علم تولید همه بشر و متعلق به همه بشریت است  این موضوع از بعد ارتباطات رسانه ای اصول ثابتی دارد اما از بعد ارتباطات انسانی انعطاف بیشتری رادر برمی گیرد.

روابط عمومی در حوزه اخلاق بایستی ویژگیهای منحصر بفرد فرهنگی خود را دارا باشد. زیرا فعالیتهای بشری بخصوص در بخش فرهنگی نمی تواند مستقل از بستر تاریخی و فرهنگی اجتماع به عمل درآیید و اگر عملی شود قطعا پیامد آن ، مشکلات بسیاری برای مجریان و همچنین دربرگیران آن عمل خواهد بود.

در گذشته چیزهای بسیاری هست که بایستی حفظ شود ما بایستی با زبان خودمان با هم سخن بگوییم . با زبان اسلام و با واژگان اسلام .

آینده از گذشته بر می خیزد همچون ققنوس .آینده از دل گذشته متولد می شود لذا نمی توان گذشته را نادیده گرفت. واژگان گذشته را ،زبان گذشته را و فرهنگ گذشته را.

نحوه سخن گفتن ، شیوه گفتگو ، نحوه برخورد با دوستان و دشمنان و بخصوص اخلاق برجسته و ممتاز پیامبر اسلام (ص) می تواند بشر را بیاموزاند .او آموزگار روابط عمومی در جهان است .

روابط عمومی اسلامی بایستی مبتنی بر اخلاق + ارتباط باشد زیرا در پیشینه و فرهنگ این مکتب نتیجه نهایی ” ارتباط بدون اخلاق ” عادلانه نیست و کارگزاران روابط عمومی بایستی در تمامی مراحل فراگرد ارتباطی مفهوم اخلاق را فراموش نکنند و آن را بعنوان وجه ممتاز ارتباطات اسلامی مورد تایید و تاکید قرار دهند.

کارگزار روابط عمومی بایستی با دقت تمام به سخنان مردم گوش دهد و حتی الامکان در اولین فرصت پاسخگوی ارباب رجوع باشد . او باید با تواضع با مردم گفتگو کند و هیچگونه تبعیض رفتار یا گفتاری در بین آنان قائل نشود.

کارگزار روابط عمومی بایستی راههای ارتباطی بین مردم و مسئولان را به نحو شایسته ای تسهیل کند و تلاش کند اهمیت پاسخگوی به مردم را برای مسئولان تبین سازد.

کارگزار روابط عمومی بایستی تمامی موانع ارتباطی مسئولان با مردم و مردم با مسئولان را شناسایی و نسبت به رفع آنها کوشش کند.

کارگزار روابط عمومی بایستی مردم را نسبت به حقوق خودشان آگاه کند و راههای دستیابی به این حقوق را به آنان نشان دهد.

کارگزار روابط عمومی بایستی سیستمهای ارتباطی را بطور مستمر بهبود بخشد تا آثار سوء رفتاری و گفتاری به حداقل برسد و این آثار منفی گسترش نیابد. بلکه ارتباطات همراه با رفتارهای محترمانه هر روز بیشتر اهمیت پیدا کند و احترام بعنوان مسئولیتی اجتماعی برای تک تک افراد جامعه در هر رده و سطحی مهم تلقی شود و با هر رفتار و گفتار خود به توسعه فرهنگی ( بالطبع اخلاقی) کمک کنند.

روابط عمومی اسلامی باید ” راز دار باشد نه افشاء گر ” برخی روابط عمومی ها خود را به جای روزنامه نگاران می پندارند.

روابط عمومی اسلامی : عدالت محور است نه مصلحت اندیش . به این می نگرد که ” چه گفته می شود نه اینکه چه می گویند “.

روابط عمومی اسلامی ، مدیریت ارتباطات مشتری است مدیریت اخلاق گفتگو . مدیریت تکامل اخلاقی که خود را در رفتار و گفتار تک تک مشتریان ، تک تک کارکنان و تک تک مدیران نشان می دهد.

دیدگاه خود را بنویسید