سمينار آموزشي روانشناسي كار و زندگي

سمينار آموزشي روانشناسي كار و زندگي
استاد: احمد يحيايي ايله اي (دکترای ارتباطات)

تست تعادل كار و زندگي (پرسشنامه) و تحليل
عوامل كليدي تعادل و عدم تعادل كار و زندگي
– توسعه ارتباطات با نزديكان
– اعتياد به كار
– نقش استفاده از تعطيلات در تعادل كار و زندگي
– آشنايي با روانشناسي كار
– آشنايي با مهارتهاي زندگي
– زمان كار؛ بهترين زمان زندگي
عوامل رضايتمندي از كار
نقش زنان در تعادل كار و زندگي
نقش مردان در تعادل كار و زندگي
رفتار زنان با مردان در خانه
رفتار زنان با مردان در خانه
رضايتمندي از خانواده (درجه تفاهم)
كار خانه، كار در خانه، كار اداره در خانه
مدل ۵ توپ در تعادل كار و زندگي
كار مي كنيم تا زندگي كنيم

دیدگاه خود را بنویسید