سمينار آموزشي مديريت كاربردي تشريفات در اصفهان برگزار شد

سمينار آموزشي مديريت كاربردي تشريفات در اصفهان برگزار شد

سمينار آموزشي مديريت كاربردي تشريفات با شركت حدود 100نفر از مديران و كارشناسان بخش خصوصي و دولتي در اصفهان برگزار شد.

در اين سمينار دكتر احمد يحيايي ايله اي درباره اصول طلايي تشريفات، اصول نقره اي تشريفات و مراحل اجرايي و اقدامات تشريفاتي سخنراني كرد.

ميزبان اين سمينار علمي هتل آسمان اصفهان بود.

دیدگاه خود را بنویسید