سمينار ملي اصول و آداب تشريفات در مركز آموزش و تحقيقات صنعتي برگزار شد

سمينار ملي اصول و آداب تشريفات در مركز آموزش و تحقيقات صنعتي برگزار شد

سمينار ملي اصول و آداب تشريفات با حضور بيش از 70 نفر از مديران و كارشناسان بخش خصوصي و دولتي در مردادماه 1390در مركز آموزش و تحقيقات صنعتي برگزار شد.

دكتر يحيايي ايله اي به عنوان استاد اين سمينار آموزشي درباره اهميت و كاربردهاي تشريفات در مذاكرات تجاري و مراودات سياسي سخنراني كرد.

دیدگاه خود را بنویسید