سمینار آموزشي ارتباطات مثبت خانوادگی

سمینار آموزشي ارتباطات مثبت خانوادگی
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: مثبت انديشي چيست؟
ب: چراهاي مثبت انديشي
ج: مفاهیم مثبت اندیشی
من مثبت، من منفي
همنشين مثبت، همنشين منفي
محيط مثبت، محيط منفي
رسانه مثبت، رسانه منفي
چگونه مثبت ببينيم؟
چگونه مثبت بگوييم؟
خانواده مثبت یعنی چه؟
تفاوت هاي اخلاقي و رواني زنان و مردان
تفاوت های رفتاری در تربیت فرزندان
ارتباطات در خانواده چه نقشی دارد؟

تمرینات عملی سمینار:
سنجش درجه تفاهم همسران
تمرينات مثبت انديشي براي محيط كار
تمرينات مثبت انديشي در خانواده
تست مهارتهای ارتباطی

دیدگاه خود را بنویسید