سمینار آموزشی اصول و فنون مذاکره

سمینار آموزشی اصول و فنون مذاکره
استاد: احمد يحيايي ايله اي (دکترای ارتباطات)

الف: مذاکره
تعريف مذاکره
اصول مذاکره موفق
مذاکره اصولی
انواع مذاكره و كاربردهاي گوناگون آن (چانه زنی، توافق و برنده برنده)
بایدها، نبایدها، اشتباهات و اصول کلیدی مذاکرات
هنرهای پنهان مذاکره کردن

ب: تشریفات جلسات
آداب گفتن و شنیدن
ارتباطات غیرکلامی (زبان بدن در مذاکرات)
مكان مذاكره و مزايا و معايب
چيدمان ميز مذاكره
لباس پوشیدن

ج: مذاکره کننده
اصول آغاز و انجام مذاكره
ویژگیهای مذاکره کننده
وظایف مذاکره کننده
سهم هوش اجتماعی مذاکره کننده در موفقیت مذاکرات
انواع نقشها در مذاكره
مديريت تيم مذاكره

د: مذاکره شونده
تحليل شخصيت در مذاكره /اناگرام

ه: فرایند مذاکره
قبل از مذاکره
حین مذاکره
بعد از مذاکره
پیگیری مذاکره

دیدگاه خود را بنویسید