سمینار آموزشی رفتار سازمانی مثبت (ویژه مدیران)

سمینار آموزشی رفتار سازمانی مثبت (ویژه مدیران)
استاد: احمد يحيايي ايله اي (دکترای ارتباطات)

چیستی، چرایی و چگونگی رفتار سازمانی
ارتباطات رسمي و غير رسمي (عمودی و افقی)
رهبران رسمي (صاحب منصب) و غير رسمي (صاحب نظر)
نقش ارتباطات در سطوح مدیریت (رييس ، مدير و رهبر)
سبکهای اداره سازمان
تفاوتهای رفتاری مدیران و رهبران
آسیب شناسی رفتار سازمانی (اختصاصی سازمان تحت آموزش)
مولفه های اصلی رفتار سازمانی
الگوهای کاربردی بهبود رفتار سازمانی
تکنیکهای رفتار سازماني مثبت

………………………..
این کارگاه ویژه مدیران سازمانهاست و کار عملی آن، تعیین شرایط ارتباطی شرکت کننده گان (تست ارتباطات) است.

دیدگاه خود را بنویسید