سمینار آموزشی مدیریت ارتباطات سازمانی

سمینار آموزشی مدیریت ارتباطات سازمانی
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

بخش اول: ارتباطات سازماني
اطلاعات ضرورتتصميم گيري و برنامه ريزي
نقش عناصر پنجگانه ارتباطي در بهبود ارتباطات سازمانی
تکنیکهای ارتباطات سازماني (ارتباط درون سازمانی و ارتباط برون سازمانی)
ارتباطات رسمي و غير رسمي
رهبران رسمي (صاحب منصب) و غير رسمي (صاحبنظر)
نقش ارتباطات در سطوح مدیریت (رييس ، مدير و رهبر)

بخش دوم: مديريت ارتباطات سازماني
کاربرد ارتباطات درمديريت جلسات
كاربرد ارتباطات در مديريت كاركنان
مديريت رهبران غير رسمي سازمان
مديريت ارتباطات مشتريان

این کارگاه ویژه تمامي مدیران سازمانهاست و کار عملی آن، تعیین شرایط ارتباطی شرکت کننده گان (تست ارتباطات) است.

دیدگاه خود را بنویسید