سمینار آموزشی مدیریت شایعات (ویژه مدیران)

سمینار آموزشی مدیریت شایعات (ویژه مدیران)
احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

چیستی؛ چرایی و چگونگی شایعه
(زیرساختهای شایعه سازی، قانون شایعه و انواع شایعه)
چگونه شایعه در سازمانها به وجود می آید؟
شایعه؛ فرصت یا تهدید
مدیریت شایعه سازمانی؛ چالش‌ها و راهکارها
دشواریهای مبارزه با شایعه‌سازان
راهکارهای مدیریتی مقابله با شایعه ‌پراکنی در محیط کار
کارکردهای روابط عمومی در مدیریت شایعه
راهکارهای اولیه مبارزه با شایعه پراکنی کارکنان در محیط کار
راهکارهای مدیریت شایعات در فضاهای مچازی شبکه های اجتماعی
تاکتیکهای تکذیب شایعه

دیدگاه خود را بنویسید