سمینار آموزشی مشتری مداری در هزاره سوم (ویژه بانکداری)

سمینار آموزشی مشتری مداری در هزاره سوم (ویژه بانکداری)
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

بانکداری یعنی مشتری مداری
مشتری مداری و دیگر هیچ
چراهای مشتری مداری
سازمانها، مدیران و کارکنان مشتری مدار
قوانین مشتری مداری در بانکداری
مدل اجرایی مشتری مداری در بانک
تست سنجش میزان مشتری مداری

دیدگاه خود را بنویسید